Oskar Helcel a Martin Netočný: Domy kultury

10. 10 – 10. 11. 2019
vernisáž: 9. 10. 2019

kurátorka: Michaela Janečková

Výstava se koná v prostorách Centra pro současné umění Praha a v rámci Fotograf Festivalu

Vybrané fotografie kulturních domů nejsou „mapovací“ výstavou. Neukazují systematicky fasády, interiéry ani detaily, chybí popisky, které by umožnily každý z šestadvaceti zdokumentovaných domů identifikovat a zařadit na správné místo na mapě republiky nebo na časové ose. Rozsáhlý materiál shromážděný za posledních několik let – ony stovky fotek – by tento způsob instalace sice dovolil, zastíral by tak ale pravou příčinu toho, proč dané fotografie vznikají. Pokud tedy důvodem není obsesivní mapování zanikajícího či transformujícího se, naskýtá se jiné čtení – postihnout fotografií tyto stavby jako „svébytný fenomén“.  

Ve středu pozornosti obou fotografů by mohla stát typologie kulturních domů, celostátní síť systematicky budovaná během období socialismu, místa do jisté míry státem podporované a do jisté míry širší společností sdílené kultury. Jejich cílem by pak mělo být nastolení tázání se po tom, co to kulturní domy byly a jsou, eventuálně jak se v jejich proměně odráží  například i hodnotová proměna naší společnosti za posledních třicet let. Takový výklad autorského záměru by byl jistě pochopitelný a akceptovatelný, nicméně snad až příliš jednoduchý. „Nastolit otázky“, „tázat se po“ jsou běžnými verbálními strategiemi doprovodných textů výstav, způsob, jak se nesnížit k doznání, že nedokážeme slovy popsat, jak fotografie interagují s našimi osobními estetickými preferencemi, pamětí, zkušeností. Když se o to pokoušíme, hrajeme kombinační hru s osobní a kolektivní pamětí, s výkladem symbolů zakódovaných do sestav barev, tvarů, materiálů a architektonických detailů. Pod každým náhodně rozkrytým symbolem se nachází další. Řečeno s Flusserem: „Každý symbol je pouhou špičkou ledovce v oceánu kulturního konsensu, a kdybychom dešifrovali jedno jediné sdělení až na dno, ukázala by se veškerá kultura s celou svou historií i přítomností.“

Rolí fotografie však není jen nevinně nabízet materiál k analýze a kontemplaci, fotografie – stejně tak jako třeba historiografie umění – je nástrojem k aktivnímu formování toho, co za svou minulost považujeme a jak na ni nahlížíme. Fotografování činí autory nesmrtelnými tak, že jimi předestírané, rádoby objektivní obrazy vplouvají do podvědomí a jsou reprodukovány dalšími a dalšími následovníky tak dlouho, až se stávají sdílenou pravdou. V případě výstav pak samozřejmě hraje důležitou roli také způsob, jakým jsou jednotlivé obrazy adjustovány, umístěny v prostoru, jak na sebe navzájem reagují a jaké významové celky utvářejí. Naznačují nám, zda zobrazené – v tomto případě kulturní domy – je něčím, co máme chápat jako povrchní retro, ironický či oslavný dokument o socialistické společnosti nebo jako analýzu toho, co pro nás dnes znamená sdílená kultura.

V prostorách CSU jsou fotografie kulturních domů nainstalovány ve dvou základních formátech. Při seskupování těch větších je zohledněna spíše jakási spřízněnost sedimentačních vrstev, měřítka a konečně i jejich barevnost. V případě linky menších formátů lze nakonec opravdu hovořit o tázání se po tom, co dělá kulturák kulturákem – od uměleckých děl přes dveře do hlavního sálu až po opony a kovral na podlaze. Pětadvacet záběrů jevišť hlavních sálů je vyčleněno na osamoceném sloupu výstavního prostoru. Na jednom a témže typu záběru je možné vidět vrstvy architektonických a technických prvků nebo materiálů z dob vzniku stavby. Do jisté míry tu lze ale také rozklíčovat další osudy včetně dnešního konsensu nad tím, jak má reprezentativní „jeviště kultury“ vypadat. Dalo by se tedy opět parafrázovat Flussera: Technické obrazy Helcela a Netočného do sebe vstřebávají celé dějiny a vytvářejí věčný kolotoč společenské paměti.

Michaela Janečková


Výstava je výsledkem projektu podpořeného z prostředků MŠMT v rámci Studentské grantové soutěže FAMU 2019.

Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČR, Magistrátem hl. m. Prahy, Státním fondem kultury ČR, MČ Praha 7
Mediální partneři: ArtMap, jlbjlt.net, UMA: You Make Art

https://soundcloud.com/uma-you-make-art

©Oskar Helcel a David Možný

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů