FHS Kiosek v CSU #3
& Představení spolků FHS

22. 9. 2022 od 18 hodin

Jan Potoček, Jakub Hayne, Matěj Hřib a Vojtěch Volák

Fakulta humanitních studií a Centrum pro současné umění zvou na třetí FHS Kiosek v CSU. Jádrem večera budou čtyři přednášky reagující na současnou výstavu v Galerii Kurzor s názvem Prey Spray Scene Mean. Přednášet budou Jan Potoček, Matěj Hřib, Vojtěch Volák a Jakub Hayne, který svůj příspěvek doplní o výtvarný soubor Everywhere at the End of Time.

V průběhu večera proběhne také představení spolků fungujících na Fakultě humanitních studií, v rámci kterých se studenti FHS mohou realizovat a které celoročně pořádají zajímavé akce v prostorách fakulty i jinde po Praze. Návštěvníkům se představí Společnost pro filosofickou antropologii (SFA), spolek Koridor, spolek Exthema a další.

Jan Potoček – Utopický sklon na rozhraní přírodního a kulturního

Jan Potoček se bude ve svém příspěvku věnovat problematice dichotomie „přírodní“ vs. „kulturní“, která je v jistém smyslu reflektována i v rámci probíhající výstavy CPU nesoucí název Prey Spray Scene Mean. Příspěvek bude pokusem demonstrovat konvenčnost, schematičnost a konstruovanost dané dichotomie a to pomocí rozboru konceptu „utopického sklonu“, který představuje archetypální sloučeninu zmiňovaných dvou entit (přírodní a kulturní). Utopický sklon – ve smyslu přirozené touhy po lepším místě či stavu bytí, po sebepřekonání a překročení přítomného okamžiku – zde bude představen jako jeden ze zakládajících aspektů lidské přirozenosti, a zároveň jako něco, co problematizuje zmiňované kategorie „přírodní” a „kulturní“.

Jan Potoček je doktorandem v oboru Integrální studium člověka – Obecná antropologie na FHS UK.

Matěj Hřib – Umělec mezi kutilem a inženýrem

Matěj Hřib představí dva možné postupy, kterými se „utopický sklon“ může realizovat. V návaznosti na pojem brikoláže Clauda Lévi-Strausse ukáže doslovné i metaforické kutilství a inženýrství jako dva póly lidské aktivity směřované k utopii. Umění využívá postupů obou: brikoléři „kutí“ koláže a asambláže dadaismu nebo postmodernismu, inženýři „vypočítávají“ mistrovská díla funkcionalismu a modernismu. Také na aktuální výstavě se oba přístupy potkávají. Kryštof Ambrůz ze starých větrovek sešívá závěsné liány, v kůlně vyřezává své osobní totemy. Anetta Mona Chisa a Aleksandra Vajd naopak generují tvar svých objektů složitými výpočty softwarů, inženýrsky konstruují nová těla fotografovaných hub i lidských končetin. Příroda i kultura se složitě proplétají a jsou nedělitelně pojeny.

Matěj Hřib je doktorandem v oboru Sémiotika a filosofie komunikace na FHS UK.

Vojtěch Volák – Záhyby stratifikace: Nejdříve proti větru, po druhé na vítr

Vojtěch Volák naváže na obě přednášky a poukáže na jejich společný proces skrze Deleuzo-Guattariánský koncept stratifikace, jenž nabývá formy dvojí artikulace. V prvé řadě tak naváže na dichotomii přírodní/kulturní jako na dichotomii abstraktní, jejíž pojmy se nachází na opozičních pólech stejného kontinua. Ukáže tak společné tendence všech „věcí“ k určité stabilitě, ale zároveň i ke změně. Tímto pohybem ke konceptu asambláže se nadále přesune ke stratifikačním procesům sedimentace a vrásnění, jakožto jednotlivým artikulačním fázím a demonstruje působení těchto fází na jednotlivých exponátech a jejich vzájemném se ovlivňování, které vede k onomu proplétání, či vrstvení významů a afektů. 

Vojtěch Volák je doktorandem v oboru Sémiotika a filosofie komunikace na FHS UK.

Jakub Hayne – Everywhere at the End of Time

Jakub Hayne se bude ve svém výtvarném souboru Everywhere at the End of Time věnovat tématu „hlubokého lesa“, jakožto neznámého prostoru, kde se mísí příroda s kulturou, čímž společně tvoří jeden celek. Vzhledem k tomu, že i výstava Prey Spray Scene Mean je do jisté míry výzvou Safe Space světa umění, bude i soubor Everywhere at the End of Time pokračovat v této tradici. Kombinací svých autoportrétů, fotografií krajin a zátiší míst, kde vyrůstal, vytváří autor prostřednictvím neuronových sítí snímky, ve kterých hledá fragmenty zachycují jeho self. Tímto přístupem nám klade otázky: Co může být umění? Kdo je autor? A musí jim být člověk?

Jakub Hayne je bakalářským studentem v oboru Tvůrčí fotografie na Institutu tvůrčí fotografie.


Tento projekt byl podpořen Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu GA ČR 22-17984S, Ohniskové obrazy: násilí a nelidskost v současném umění a mediální kultuře.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make Art

 

 Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů